Bangkok Assay Office
Bangkok Assay Office -
http://www.bkkassay.com - -
market@bkkassay.com - E-mail   
GEMOPOLIS 47/42 M4 PRAWET2 SUKHAPIBAN2   BANGKOK 10260 -    
(662) 727-0214-16 -   
(662) 727-0217 -